Lagen är tydlig

Personal inom polis, skola, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt Sol kap 14 1§ att anmäla om det råder misstanke att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa till socialtjänsten. För barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att dessa personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den.

Socialstyrelsens (2013) definition av begreppet ”barn som far illa” ur Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar.

”Begreppet barn som far illa innefattar alla former av övergrepp, försummelse och utnyttjande som leder till faktisk eller potentiell skada för barnets hälsa eller utveckling. Det kan till exempel avse barn och ungdomar som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller problem i förhållande till sin familj, likaså om det blir vittne till våld eller lever i en miljö där våld och hot om våld förekommer. Vidare ingår barn och ungdomar som far illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende. Barn som utsätts för hot, våld eller andra övergrepp från jämnåriga eller från andra, samt barn med stora problem i skolsituationen föranledda av en social problematik kan också anses ingå i socialtjänstens målgrupp.”

Att tänka på innan

För barnet och familjens skull är det viktigt att du, så långt som möjligt, informerar om att en orosanmälan skrivs och varför. Att du visar familjen att du är orolig för barnets hälsa och utveckling kan vara det som krävs för att en förändring skall tillkomma. Fattas det beslut i socialnämnden att socialtjänsten skall utreda en familj där barn far illa, underlättas deras arbete om du redan informerat om att de kan bli kontaktade av socialtjänsten.

Att tänka på efter

Orosanmälan.se rekommenderar starkt att du i slutet av din anmälan skriver att du vill bli kontaktad för att få det bekräftat att din anmälan gått fram, för att på så sätt säkerställa att den handläggs. Ett annat alternativ är att du ringer upp och får bekräftat att orosanmälan gått fram. Glöm inte bort att dokumentera att en orosanmälan är skriven och skickad!