Kartans innehåll uppdateras och har därför tillfälligt tagits ur bruk. För att hitta kontaktuppgifter till socialkontor/socialtjänst i den kommun där barnet är skrivet, gå in på kommunens hemsida eller kontakta kommunens växel och be om att kopplas till den person som ansvarar för orosanmälningar.