Det är skadligt och psykiskt påfrestande för barn att tvingas bevittna våld i sin närmiljö eller att leva i en miljö där hot och våld ofta förekommer. Barn som lever i en sådan miljö utsätts för psykiskt våld. Av 5 kap. 11 § SoL framgår att socialnämnden särskilt ska beakta att barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är brottsoffer, och kan vara i behov av stöd och hjälp.

Forskningen går alltmer mot att använda sig av begreppet upplevt våld, eftersom barnet även kan höra våld och leva i en miljö där våld förekommer. Att uppleva eller bevittna våld kan vara minst lika skadligt för ett barns psykiska hälsa som att själv utsättas för våld.

Informationen är hämtad ur Barn som far illa eller riskerar att fara illa – En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Utgiven av Socialstyrelsen 2014.

Barn som har bevittnat eller upplevt våld