Child Abuse by Factitious Disorder by Proxy är en form av misshandel som innebär att förälder, oftast modern, vid upprepade tillfällen söker vård för påhittade eller framkallade sjukdomar eller symtom hos barnet. Detta kan leda till plågsamma undersökningar eller skadliga behandlingar av barnet. Ett annat begrepp som används för att beskriva denna form av misshandel är Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser som är en översättning av Medical Child Abuse.

Informationen är hämtad ur Barn som far illa eller riskerar att fara illa – En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Utgiven av Socialstyrelsen 2014.

Barnmisshandel genom förfalskning av symtom