Föräldrar med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar kan ha svårigheter att anpassa omvårdnaden till barnets behov och utvecklingsnivå. Det kan innebära svårigheter att sätta sig in i barnets känslor, tankar samt svårigheter med anknytning och samspel. Dessa föräldrar kan ha låg stresstolerans eller samtidig psykisk ohälsa.

Sammantaget finns det en ökad risk för omsorgssvikt eller för att barnet far illa på andra sätt. Barn till föräldrar med funktionsnedsättning kan få ta ett allt för stort ansvar för hemmet som kan ge negativa effekter såväl under barndomen som i vuxenlivet.

Informationen är hämtad ur Barn som far illa eller riskerar att fara illa – En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Utgiven av Socialstyrelsen 2014.

Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning