Alkoholbruket, riskkonsumtionen och antalet berusningstillfällen bland vuxna i Sverige har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Barn som växer upp med missbruk i familjen kan behöva stöd och skydd från socialtjänsten.

Alkohol- eller narkotikamissbruk hos en förälder är en riskfaktor för barnen. En förälders missbruk påverkar alltid barnen och relationerna inom familjen. Vardagen påverkas och det känslomässiga klimatet, konfliktnivån, förutsägbarheten och föräldraansvaret påverkas.

Missbruk i familjen kan innebära att den grundläggande omsorgen brister. Föräldern har svårt att organisera tillvaron, engagera sig i barnet och brister i kommunikation och lyhördhet. En missbrukande förälders föräldraskap påverkas av faktorer som dålig impulskontroll, försämrad minnesförmåga, förvriden verklighetsuppfattning, humörsvängningar, upptagenhet med egna omedelbara behov samt bristande uppsikt och tillsyn av barnet. Kriminalitet och bristande hemmiljö förekommer också ofta vid missbruk.

Problemen kan variera från allvarligt missbruk med omfattande negativa konsekvenser för barnet, till konsekvenser som ännu inte är kända. I vilken omfattning barnet far illa beror bland annat på hur allvarligt missbruket är, om den ena eller båda föräldrarna missbrukar samt andra skydds- och riskfaktorer.

Barnets sårbarhet, ålder och missbrukets omfattning, familjens sammansättning med mera har betydelse för hur omfattande konsekvenserna blir. Barnet behöver så långt som möjligt skyddas från att bevittna missbruk.

Informationen är hämtad ur Barn som far illa eller riskerar att fara illa – En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Utgiven av Socialstyrelsen 2014.

Föräldrar med missbruk