Psykisk sjukdom hos en förälder ökar risken för att barn far illa. När föräldrar har manifest eller återkommande psykisk sjukdom eller är traumatiserade av krig, konflikter eller annat våld är situationen ofta mycket svår med behov av stöd från olika aktörer i samverkan.

Det är viktigt att inse att många patienter inom psykiatrin har barn som de bor tillsammans med. Medvetenhet om detta och vederbörligt stöd med avseende på föräldraskapet är en viktig fråga för vuxenpsykiatrin. Minst 2 procent av barnen i Sverige som är 0–15 år har minst en förälder med diagnos från psykiatrisk slutenvård.

Omkring 10 procent av alla nyblivna mödrar drabbas av olika grader av depression efter förlossningen. Tiden kring graviditet, förlossning och spädbarnstid är en psykiskt påfrestande period för kvinnor, då psykiska problem kan debutera eller återkomma.

En förälder som är djupt deprimerad kan ha svårt att engagera sig i barnet och svara på dess signaler och behov. Risken för störd anknytning är då stor. Det kan också finnas risk för misshandel av barnet och ytterligare försämrat psykiskt tillstånd hos modern. Barn som skriker om nätterna är påfrestande för alla föräldrar. För en förälder i psykisk obalans kan barnets skrik få mycket svåra följder.

Depression hos en förälder till litet barn kan alltså vara ett mycket allvarligt tillstånd, särskilt om det saknas stödjande partner eller nätverk samt adekvat sjukvård. Även fysisk sjukdom hos en förälder kan allvarligt begränsa förmågan att ta hand om barnet.

Informationen är hämtad ur Barn som far illa eller riskerar att fara illa – En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Utgiven av Socialstyrelsen 2014.

Föräldrar med psykisk sjukdom