Fysiskt våld är ett aktivt övergrepp som kan förekomma mellan partner, familjemedlemmar, vänner och bekanta, eller mellan människor som är okända för varandra. Fysiskt våld mot barn innebär att ett barn tillfogas en kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätts i vanmakt eller annat liknande tillstånd av annan person.

Varje form av kroppslig bestraffning, oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar eller orsakar fysisk smärta räknas som fysiskt våld. Både kroppslig bestraffning som används i uppfostringssyfte och ett mer okontrollerat våld där den vuxne saknar spärrar mot fysiska övergrepp, ingår i begreppet fysiskt våld.

Fysiskt våld kan ske i form av örfilar, slag med öppen eller knuten hand, slag med eller utan tillhyggen, nyp, sparkar, knuffar, skakningar, kast, luggningar eller genom att en vuxen biter eller river barnet. Det kan även vara förgiftning, bränning, skållning, försök till att dränka eller kväva barnet samt om den vuxne trampar eller stampar på barnet eller tvingar in föremål i barnets mun.

Samtliga svenska studier har visat att det är de yngre barnen som huvudsakligen bestraffas med fysiskt våld, och att barn som inte kroppsligen bestraffas före 12 års ålder, nästan aldrig råkar ut för det senare i livet.

Informationen är hämtad ur Barn som far illa eller riskerar att fara illa – En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Utgiven av Socialstyrelsen 2014.

Fysiskt våld mot barn