Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av psykiskt våld eller kränkning, men kan även ta sig uttryck i fysiskt våld, sexuella övergrepp och social kontroll. Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. Hot, tvång och mord i hederns namn kan förekomma i samhällen eller grupper med starkt patriarkala familjesystem och gruppcentrerat skamtänkande.

Det är i första hand flickor som utsätts för hedersrelaterat förtryck eller våld. Familjens rykte och anseende kan vara kopplat till flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende i frågor om oskuld och kyskhet. Pojkarna i familjerna kan hamna i dilemman då de kan få till uppgift att kontrollera sin syster eller kusin. Ibland blir de tvingade till, eller tar på sig, ett bestraffningsansvar. Pojkar kan också drabbas om de ger uttryck för homosexualitet, bisexualitet eller könsöverskridande identitet.

Den sociala kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa. I sin extrema form kan kontrollen leda till hot om våld eller våld, inklusive dödligt våld.

Informationen är hämtad ur Barn som far illa eller riskerar att fara illa – En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Utgiven av Socialstyrelsen 2014.

Hedersrelaterat våld och förtryck