Barn som får bevittna eller uppleva våld, utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller hedersrelaterat våld kränks. Kränkning är olika variationer av psykologisk omsorgssvikt som finns reglerade i lagstiftningen. Kränkning regleras bland annat i 2 kap. 3 § och 5 kap. 6 § skadeståndslagen (1972:207), 6 kap. 1 § och 4 kap. 4 a och 4 b § BrB.

Informationen är hämtad ur Barn som far illa eller riskerar att fara illa – En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Utgiven av Socialstyrelsen 2014.

Kränkning