Skelettskador som kan uppkomma vid olycksfall kan även uppkomma vid fysiskt våld. De skelettskador som normalt sällan uppkommer vid olycksfall är multipla revbensfrakturer samt frakturer på de långa rörbenen i anslutning till tillväxtzonen. Skelettskadorna kan uppstå genom slag eller genom att hålla om någon av barnets extremiteter och skaka eller vrida det. Multipla revbensfrakturer belägna baktill på små barn är karakteristiska för fysiskt våld i form av slag eller kraftig kompression.

Informationen är hämtad ur Barn som far illa eller riskerar att fara illa – En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Utgiven av Socialstyrelsen 2014.

Misshandelsfrakturer