Psykiskt våld mot barn är en form av psykologisk omsorgssvikt som innebär att ett barn systematiskt och aktivt utsätts för nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt lidande (prop. 2002/03:53 s. 48). Oftast sker detta under en lång tid, men även enstaka allvarlig företeelse kan betecknas som psykiskt våld. Psykiskt våld förekommer mer eller mindre vid all utsatthet hos barn (SOU 2001:72 s. 122).

Psykiskt våld kan vara att någon person i ord eller handling behandlar barnet nedlåtande eller angriper barnets personlighet genom att barnet till exempel utsätts för kritik, orimligt hårda bestraffningar eller krav, hån, påtvingad isolering från sociala kontakter eller åldersanpassade aktiviteter. Likaså om barnet får höra förnedrande kommentarer om sitt utseende, språk och begåvning eller nedsättande jämförelser med sina syskon. Det kan också innebära avvisande och en konstant vägran att lyssna på barnets synpunkter (prop. 2002/03:53 s. 48).

Psykiskt våld kan vara våld eller hot om våld som riktar sig mot barnet, annan förälder, egendom eller mot husdjur. Det kan även innebära fostran till asocialt eller kriminellt beteende (SOU 2001:72 s. 122) eller att barnet utsätts för mediavåld. Forskning visar också att familjer som blir aktuella för rättsliga konflikter såsom vårdnadstvister också lever eller har levt i utsatta situationer. Föräldrars konflikter kan ha negativ påverkan på barns psykiska hälsa.

Informationen är hämtad ur Barn som far illa eller riskerar att fara illa – En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Utgiven av Socialstyrelsen 2014.

Psykiskt våld