Psykologisk omsorgsvikt innebär att föräldrarna är känslomässigt otillgängliga för barnet och innefattar psykisk försummelse, psykiskt våld, kränkningar, barn som bevittnat/upplevt våld samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Omsorgssviktande föräldrar har svårare än andra föräldrar att till exempel sätta barnets behov framför sina egna, låta barnets utvecklingsnivå styra sina förväntningar på barnet, uppskatta barnets speciella erfarenheter och perspektiv samt att uppmuntra öppenhet för nya erfarenheter. Den känslomässiga otillgängligheten kan skada barnets utveckling.

Informationen är hämtad ur Barn som far illa eller riskerar att fara illa – En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Utgiven av Socialstyrelsen 2014

Psykologisk omsorgssvikt