Om sekretess, statistik och framtiden

Vårt mål är att barn som far illa ska få hjälp så fort som möjligt. 2015 var vi först med (och är fortfarande ensamma om) att sammanställa  och enkelt tillgängliggöra kontaktuppgifterna till Sveriges alla socialtjänstkontor.

Under föreningens första konferens på Sophiahemmet 2015 skapade vi tillsammans med representanter från polis, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, privata aktörer, vårdutvecklare m.fl en nationellt standardiserad orosanmälningsblankett; baserad på socialtjänstlagen som underlag. Även detta var vi först med (och fortfarande ensamma om).

Nästa steg för oss är att nu att erbjuda en tjänst, “webbformuläret” som gör det möjligt att göra orosanmälningar direkt via Orosanmälan.se. Orosanmälan skapas på hemsidan genom ifyllnaden av ett formulär för att sedan skickas direkt till rätt socialtjänstkontor.

Alla socialtjänstkontor kommer att kontaktas via email för att fastställa att deras email-adresser är aktuella och korrekta. I arbetet med att kontakta alla socialtjänstkontor kommer vi även skapa en databas över kontaktuppgifterna till Sveriges alla socialtjänstkontor. Även här blir vi först i Sverige, vare sig Socialstyrelsen, IVO (inspektionen för vård och omsorg) eller SKL (Sveriges kommuner och landsting) har kontaktuppgifterna till alla socialtjänstkontor.

Idag saknas det detaljerad och lättillgänglig statistik på området orosanmälningar.
Innan den ifyllda orosanmälan lämnar vår server (och raderas) kommer vi att automatiskt dra ut avidentifierad statistik. Vi samlar endast in statistisk data som ålder, vilken kommun barnet bor i och vad anmälaren misstänker att barnet blivit utsatt för, all persondata som adress och namn kan endast lagras hos socialtjänsten. Med bättre underlag kan vi ge forskare den statistik de behöver för att skapa rapporter och underlag för Sveriges beslutsfattare.

Det är idag emellanåt (läs nattetid) omöjligt att skicka orosanmälningar till vissa socialtjänster på grund av att fax fortfarande är den standardiserade lösningen. Detta samtidigt som faxen försvinner från fler arbetsplatser. Baserat på dagens förutsättningar väljer vi att ta vårt ansvar och visa vägen framåt. Vi släpper första versionen av Webbformuläret nu för att vi bedömer att nöden kräver det.

Kraven för att skydda information som ingår i en orosanmälan är och skall vara höga. Webbformuläret vi släpper den 11:e oktober kommer inte uppfylla dagens alla kraven. Med det sagt så tar Orosanmälan.se ett stort kliv framåt och höjer nivån av säkerhet i Sverige från dagens osäkra och opraktiska faxanvändande. Det finns sannolikt inget alternativ idag i Sverige som är säkrare än det vi erbjuder. Och det är bara början.

Nästa version av Orosanmälan.se uppfyller alla kraven på säkerhet. Skapar nationell, regional och kommunal statistik och samtidigt avsevärt  underlättar hanteringen av orosanmälningar för avsändare och socialtjänst. Allt detta gör vi för att barn som far illa ska få hjälp så fort som möjligt.

Orosanmälan.se

 


Kommunikation via fax av känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter ska hanteras med särskild varsamhet och noggrannhet. Av bestämmelsen i 31 § första stycket personuppgiftslagen följer bl.a. att känsliga personuppgifter ska skyddas vid överföring över öppna nät och att den personuppgiftsansvarige ska försäkra sig om att endast avsedda mottagare får del av de känsliga personuppgifterna.

För en verksamhet som regleras av personuppgiftslagen ställs därmed krav på att känsliga personuppgifter är krypterade vid överföring via fax samt att den personuppgiftsansvarige vidtagit åtgärder för att försäkra sig om att endast avsedd mottagare får del av uppgifterna. Kan dessa säkerhetskrav inte uppfyllas ska fax inte användas för att kommunicera personuppgifterna. I det aktuella fallet är det dessutom inte endast fråga om känsliga personuppgifter i personuppgiftslagens mening, utan även om sådana uppgifter som omfattas av bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt. Mot bakgrund av den anledningen kan det dessutom ifrågasättas om det över huvud taget är lämpligt att använda fax för att överföra personuppgifterna. Detta eftersom en felaktig hantering i samband med faxöverföringen, t.ex. att faxet går till fel nummer, kan innebära att obehöriga får del av känsliga och sekretesskyddade personuppgifter rörande enskildas diagnoser, läkemedelsbehov m.m.

I sammanhanget bör även uppmärksammas att de juridiska förutsättningarna för kommunikation via telenätet, t.ex. fax, är föremål för olika regleringar beroende på vilken verksamhet som avses. Exempelvis följer av 2 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården att en vårdgivare som överför patientuppgifter över öppet nät måste se till att ingen obehörig kan ta del av patientuppgifterna (kryptering) och att åtkomst till uppgifterna föregås av stark autentisering. Socialstyrelsen skriver i sin webbhandbok t.ex. följande som förtydligande av föreskriftens innebörd.

”Telenätet räknas som ett öppet nät. Faxar använder telenätet för sin kommunikation. Därför gäller bestämmelserna om öppna nät också överföring av patientuppgifter med hjälp av fax. Detta innebär att det kan vara svårt att överföra uppgifter via fax på ett sätt som uppfyller föreskrifternas krav på säkerhet. Den vårdgivare som använder fax för sådana överföringar måste förvissa sig om att ingen obehörig kan nå patientuppgifterna.”

Datainspektionen, samrådsyttrande (dnr 349-2010)

 


Kommun och socialtjänst

Orosanmälan.se är en ideell förening som verkar för att stötta befintliga strukturer i samhället. Det gör vi genom att vi delar med oss av våra lösningar samt att vi att sammanställer, förenklar och förmedlar offentliga information. Orosanmälan.se används idag av polis, ambulans, skola, privatpersoner, SOS Alarm, Vårdguiden och många mer. Vi används över hela Sverige, dygnet runt. En del av vårt arbete ligger i att hjälpa kommuner och socialtjänstkontor med att förbättra deras tillgänglighet.

 

Epost

Vi rekommenderar alla socialtjänstkontor att att ta fram en epostadress för funktionen att ta emot orosanmälningar, exempelvis orosanmalan@kommunensnamn.se. Adressen bör inte vara personbunden och en rutin bör skapas för att kontrollera epostadressen regelbundet.

 

Kontaktuppgifter på Orosanmälan.se

Orosanmälan.se är idag den enda aktören i Sverige som sammanställer kontaktuppgifterna till Sveriges socialtjänster och socialjourer. En gång om året genomför Orosanmälan.se en genomgång av kontaktuppgifterna.

Uppskattar ni vårt arbete? Stöd gärna föreningen! Mer information om hur du gör detta hittar du under fliken stöd oss / webbshop.