Hantering av personuppgifter

Webbplatsen orosanmalan.se drivs av stiftelsen Trygga Barnen. Uppgifter du som anmälare fyller i blanketten sparas inte hos oss. De uppgifter du som anmälare fyller i ansvarar du för att skicka till berörd socialtjänst. Trygga Barnen spårar inte och tar heller inte del av dessa uppgifter.

Lär mer om hur personuppgifter hanteras i vår integritetspolicy.


Kommunikation via fax av känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter ska hanteras med särskild varsamhet och noggrannhet. Av bestämmelsen i artikel 8 och 9 i dataskyddsförordningen GDPR följer bl.a. att känsliga personuppgifter ska skyddas vid överföring över öppna nät och att den personuppgiftsansvarige ska försäkra sig om att endast avsedda mottagare får del av de känsliga personuppgifterna.

För en verksamhet som regleras av personuppgiftslagen ställs därmed krav på att känsliga personuppgifter är krypterade vid överföring via fax samt att den personuppgiftsansvarige vidtagit åtgärder för att försäkra sig om att endast avsedd mottagare får del av uppgifterna. Kan dessa säkerhetskrav inte uppfyllas ska fax inte användas för att kommunicera personuppgifterna. I det aktuella fallet är det dessutom inte endast fråga om känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningens mening, utan även om sådana uppgifter som omfattas av bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt. Mot bakgrund av den anledningen kan det dessutom ifrågasättas om det över huvud taget är lämpligt att använda fax för att överföra personuppgifterna. Detta eftersom en felaktig hantering i samband med faxöverföringen, t.ex. att faxet går till fel nummer, kan innebära att obehöriga får del av känsliga och sekretesskyddade personuppgifter rörande enskildas diagnoser, läkemedelsbehov m.m.

I sammanhanget bör även uppmärksammas att de juridiska förutsättningarna för kommunikation via telenätet, t.ex. fax, är föremål för olika regleringar beroende på vilken verksamhet som avses. Exempelvis följer av 2 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården att en vårdgivare som överför patientuppgifter över öppet nät måste se till att ingen obehörig kan ta del av patientuppgifterna (kryptering) och att åtkomst till uppgifterna föregås av stark autentisering. Socialstyrelsen skriver i sin webbhandbok t.ex. följande som förtydligande av föreskriftens innebörd.

”Telenätet räknas som ett öppet nät. Faxar använder telenätet för sin kommunikation. Därför gäller bestämmelserna om öppna nät också överföring av patientuppgifter med hjälp av fax. Detta innebär att det kan vara svårt att överföra uppgifter via fax på ett sätt som uppfyller föreskrifternas krav på säkerhet. Den vårdgivare som använder fax för sådana överföringar måste förvissa sig om att ingen obehörig kan nå patientuppgifterna.”

Datainspektionen, samrådsyttrande (dnr 349-2010)


Kommun och socialtjänst

Orosanmälan.se var tidigare en ideell förening som verkade för att stötta befintliga strukturer i samhället. Sedan våren 2019 har orosanmälan.se tagits över av Stiftelsen Trygga Barnen.

Orosanmälan.se används idag av polis, ambulans, skola, privatpersoner, SOS Alarm, Vårdguiden och många mer. Vi används över hela Sverige, dygnet runt. En del av vårt arbete ligger i att hjälpa kommuner och socialtjänstkontor med att förbättra deras tillgänglighet.


Kontaktuppgifter på Orosanmälan.se

Webbplatsen orosanmälan.se är idag den enda aktör i Sverige som sammanställer kontaktuppgifter till Sveriges socialtjänst och socialjourer. orosanmälan.se genomför regelbundet en genomgång av dessa kontaktuppgifter.

Vi rekommenderar alla socialtjänstkontor att använda en e-postadress med funktionen att ta emot orosanmälningar, exempelvis orosanmalan@kommunensnamn.se. Vi menar att adressen inte bör vara personbunden och att en rutin skapas för att kontrollera e-postadressen regelbundet.”


Uppskattar ni vårt arbete?

Orosanmälan.se vill stötta upp befintliga strukturer i samhället och förbättra socialtjänstkontorets tillgänglighet. Stöd gärna Stiftelsen Trygga Barnen. Mer information om hur du kan göra finns här.