“Både hälso- och sjukvården och tandvården omfattas av skyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL att genast anmäla till socialnämnden när man i verksamheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Trots skyldigheten att anmäla till socialnämnden visar undersökningar att det finns en underrapportering från hälso- och sjukvården samt tandvården. Barn som far illa kommer inte alltid till socialtjänstens kännedom och kan därmed inte alltid få det stöd eller det skydd som de behöver från samhället.”

Citat ur Barn som far illa eller riskerar att fara illa. (s.9). Socialstyrelsen (2014).

Gör quizet här för att se hur mycket du vet om orosanmälningar

Vad vet du om orosanmälan?